Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) nakłada szereg obowiązków sprawozdawczych na jednostki naukowe. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał w Rozporządzeniu z dnia 29 czerwca 2015r. system informatyczny, o którym mowa w ustawie oraz zakres danych, jakie mają być sprawozdawane przez jednostki naukowe.

Bardzo ważnym elementem sprawozdawczości jest obowiązek sprawozdawania dorobku naukowego jednostek w zakresie publikacji, monografii i rozdziałów monografii naukowych. Zgodnie z komunikatem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tegoroczne zasilenie danymi powinno odbywać się w taki sposób, aby jednostki miały czas na zgromadzenie stosownych informacji o swoim dorobku, ich przygotowanie i stopniowe zasilanie i uzupełnianie w systemie.

Dotychczas dostępny system PBN jest systemem repozytoryjnym, w ramach, którego każda osoba posiadająca konto może dodawać i edytować publikacje w nim zgromadzone. Jest to system opracowany pod kątem społecznej rozbudowy i wspólnej pracy nad jakością danych.


Wejście w życie Rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce, skutkuje koniecznością przygotowania i udostępnienia jednostkom naukowym dodatkowego modułu informatycznego poprzez, który będą mogły zrealizować swój obowiązek sprawozdawczy. Modułu w ramach, którego znajdą się dane wprowadzane bezpośrednio przez jednostkę, o odpowiednim poziomie rzetelności i kompletności i które nie będą podlegać edycji przez osoby trzecie.
Z tego powodu został uruchomiony Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej będący jedynym oficjalnym miejscem wprowadzania danych i informacji o działalności badawczo - rozwojowej w zakresie określonym w Załączniku nr 1 pkt 2 Rozporządzenia.
Uruchomiony moduł umożliwia wprowadzanie danych w formacie .xml oraz poprzez interfejs www.

Stosowne informacje o zasadach przygotowania plików importowych, warunkach formalnych, zakresie danych etc. prezentujemy na stronach POMOCY PBN (zakładka Moduł Sprawozdawczy).

WAŻNE: wprowadzenie danych do PBN poza modułem Sprawozdawczym, np. poprzez dodawanie publikacji przez poszczególnych naukowców, autorów czy inne osoby i ich afiliowanie do danej jednostki nie wypełnia obowiązku nałożonego ustawą. Jedyne miejsce wprowadzania danych, to Moduł Sprawozdawczy, a jedynymi uprawnionymi do tego osobami są osoby posiadające stosowną rolę systemową - "Importer Publikacji".


Ze względu na oficjalny charakter Modułu oraz wagę sprawozdań, uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej.
Dane już wprowadzone przez jednostki (lub ich pracowników etc.) są dostępne w ramach PBN i istnieje możliwość ich przeniesienia do Modułu Sprawozdawczego. Instrukcja eksportu danych z PBN repozytoryjnego znajduje się tutaj.