Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Jednostki naukowa – jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe i spełniająca definicję określoną m.in. w Ustawie o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.). Do jednostek naukowych zalicza się:

 a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Polski,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach a - e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo – rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Należy pamiętać, iż jednostka naukowa, to nie uczelnia. Jednostką naukową jest podstawowa jednostka organizacyjna (najczęściej wydział, kolegium etc.). A w przypadku uczelni wielowydziałowych obowiązek sprawozdawczy ciąży na każdej jednostce (wydziale) z osobna.