Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Tylko i wyłącznie Importer Publikacji odpowiada za wprowadzanie danych sprawozdawczych jednostki naukowej do Modułu Sprawozdawczego. Do jego obowiązków należy:

  • eksport danych jednostki naukowej z bazy PBN,
  • import danych, wprowadzanie danych przez interfejs www, przeglądanie, edycja i zatwierdzanie danych w Module Sprawozdawczym,
  • zamykanie sprawozdania w Module Sprawozdawczym,
  • generowanie raportów złożonego sprawozdania w Module Sprawozdawczym.

Importer Publikacji może również:

  • zarządzać swoim kontem w systemie PBN (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
  • dodawać publikacje do PBN i edytować wprowadzone publikacje.

Jak można uzyskać rolę Importera Publikacji?

Osoba wyznaczona do wprowadzania danych do Modułu Sprawozdawczego musi uzyskać stosowne upoważnienie od kierownika jednostki naukowej. Wystawienie upoważnienia jest niezbędne z racji oficjalnego i poważnego charakteru Modułu Sprawozdawczego. Tylko i wyłącznie kierownik jednostki naukowej wyznacza konkretną osobę odpowiedzialną za wprowadzanie danych w imieniu jednostki naukowej. Formularz upoważnienia znajduje się tutaj.

WAŻNE! Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych do Modułu Sprawozdawczego musi posiadać konto w systemie PBN. W celu założenia konta w PBN, należy postępować zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj.

Po uzyskaniu upoważnienia należy skontaktować się z Zespołem Wsparcia Użytkowników PBN w celu nadania roli Importera Publikacji. Na wyżej podany adres e-mail należy wysłać skan upoważnienia oraz podać swój login (adres e-mail) i PBN ID jednostki naukowej. Rola Importera Publikacji zostanie nadana w momencie otrzymania przez OPI PIB oryginału upoważnienia pocztą tradycyjną.

Oryginał upoważnienia należy wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa
z dopiskiem "Moduł Sprawozdawczy PBN"