Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.

Głównym źródłem informacji o jednostkach w PBN są dane zdeponowane w systemie POL-on, gromadzącym na bieżąco informacje o szkołach wyższych i jednostkach naukowych w Polsce.

Polska Bibliografia Naukowa opiera się wyłącznie na tym katalogu i nie przewiduje rozszerzania go w zakresie jednostek podstawowych. W Module Sprawozdawczym, funkcjonującym w PBN, jednostki naukowe mają możliwość składnia obowiązkowego sprawozdania na podstawie Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

Struktura jednostek
Informacje o strukturze jednostek w systemie PBN, pochodzą z systemu POL-on.  System PBN pozwala na przeglądanie struktury jednostek naukowych wraz ze szczegółowymi informacjami na temat jednostki. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Publikacje jednostek nieobecnych w systemie POL-on
Jeśli dana jednostka nie znajduje się w katalogu POL-on (np. jest to jednostka zagraniczna, firma prywatna itp.), to w systemie nie da się jej wskazać - należy wprowadzić tylko część tekstową afiliacji.

Jeśli afiliacja wskazuje na jednostkę nieobecną w POL-on, która jednak jest częścią jednostki w POL-on obecnej (np. publikacja afiliowana przy katedrze, podczas gdy struktura dostępna jest tylko do poziomu wydziału), należy jako jednostkę afiliującą wskazać najbliższą obecną w POL-on jednostkę nadrzędną.

Bibliografia jednostki naukowej

Polska Bibliografia Naukowa pozwala na gromadzenie informacji o dorobku naukowym zarówno osób, jak i instytucji naukowych. Jej zasadniczym celem jest zintegrowanie na wspólnej platformie danych, które dotychczas pozostawały rozproszone w różnych systemach i poprawne przypisanie dorobku publikacyjnego zarówno jednostkom jak i poszczególnym autorom.

PBN jest serwisem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który po osiągnięciu pełnej funkcjonalności stanie się głównym źródłem informacji o dorobku naukowym jednostek i osób dla potrzeb raportowania. PBN służy również upowszechnianiu informacji o dorobku polskich naukowców udostępniając je w sposób otwarty.

Źródła danych w PBN

Głównym źródłem danych dla PBN są instytucjonalne systemy bibliograficzne uczelni i jednostek naukowych. Jest to rekomendowany sposób zasilania systemu. Import danych jest realizowany bezpośrednio przez przedstawicieli jednostki, którzy mając odpowiednie uprawnienia mogą umieszczać w systemie pliki importowe oraz aktualizować dane. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dostępność danych gromadzonych przez PBN

Dane bibliograficzne gromadzone w systemie są danymi publicznymi i są udostępniane bez opłat wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zarządzanie bibliografią instytucjonalną

W systemie PBN jednostka naukowa powinna wyznaczyć co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za zarządzenie całą bibliografię instytucjonalną. Osoba odpowiedzialna za tę czynność musi mieć nadaną rolę Managera Bibliografii. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Raportowanie

W systemie PBN istnieje możliwość wygenerowania raportu publikacji osób oraz jednostki naukowej. Raport zawiera wszystkie informacje na temat publikacji wprowadzonych do PBN, które znajdują się w oficjalnej bibliografii jednostki.

Poniżej znajdują się instrukcje generowania raportów:

  1. Raport publikacji jednostki.
  2. Raport publikacji osób.

 

Sprawozdania dorobku publikacyjnego jednostki

Sprawozdania dorobku publikacyjnego jednostki naukowej są ogólnodostępne. Każdy niezalogowany Użytkownik systemu PBN może przeglądać dokumenty wszystkich złożonych do tej pory sprawozdań. Instrukcja znajduje się tutaj.