Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.
REKOMENDACJE DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Jednostki naukowe powinny w pierwszym kroku zgromadzić informacje na temat dorobku publikacyjnego pracowników naukowych lub innych osób, które afiliowały swoje prace do danej jednostki naukowej. Nie muszą to być jedynie pracownicy naukowi zatrudnieni w jednostce.

Przy ocenie, czy dana praca była afiliowana do danej jednostki naukowej nie należy kierować się miejscem zatrudnienia danej osoby. Pracownik danej jednostki naukowej może mieć możliwość (o ile nie wykluczają tego odrębne umowy, regulaminy obowiązujące danego pracownika), opublikowania swojego dorobku naukowego pod inną afiliacją niż miejsce stałego zatrudnienia (np. publikacje powstałe w wyniku jednorazowych projektów). Afiliację w zakresie Modułu Sprawozdawczego, należy zatem traktować jako formę przypisania danej publikacji konkretnej jednostce naukowej. Powyższe przypisanie powinno być co do zasady zgodne z afiliacją podaną w publikacji. Często jest nią miejsce pracy danego pracownika. Przy zbieraniu dorobku publikacyjnego jednostki naukowej istnieje konieczność upewnienia się, czy publikacja była rzeczywiście afiliowana do danej jednostki naukowej. Najlepiej zrobić to w formie tabeli zawierającej wykaz publikacji danego pracownika naukowego, w której potwierdziłby on, czy dana publikacja była afiliowana do konkretnej jednostki naukowej. W tym kontekście naukowym warto szczególną uwagę zwrócić na osoby, które pracują np. w kilku jednostkach naukowych, innych miejscach pracy, realizują dodatkowe projekty badawcze lub prowadziły działalność badawczą na innych uczelniach (w ramach grantów, staży). Z tego typu osobami warto jednoznacznie wyjaśnić kwestie związane z afiliacją publikacji, porównać z afiliacjami zawartymi w publikacjach i ewentualnie zażądać deklaracji / oświadczenia odnośnie afiliacji konkretnych publikacji do danej jednostki naukowej.

Afiliację należy określić według stanu na dzień wydania publikacji. Pracownik nie może dokonywać zmiany afiliacji publikacji np. w przypadku zmiany zatrudnienia. Podobnie jednostka naukowa nie może przypisywać do swojego dorobku naukowego pracownika, jeśli były one afiliowane wcześniej do innej jednostki naukowej (np. poprzedniego miejsca zatrudnienia danego pracownika).
W przypadku pracowników tymczasowo oddelegowanych do innych jednostek naukowych (np. wyjazdy do zagranicznych uczelni w ramach realizowanych projektów badawczych), publikacje powstałe w tym okresie powinny być afiliowane do tych jednostek, w ramach których w tym okresie prowadził działalność badawczą dany pracownik.

W przypadku publikacji, które powstały w ramach projektów realizowanych przez kilka jednostek naukowych warto określić w odrębnych umowach kwestie ich afiliacji do poszczególnych jednostek naukowych.

Afiliacja publikacji powinna zawierać jednoznaczne określenie jednostki naukowej, do której jest ona przypisana np. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Przy afiliacji można dodatkowo podać bardziej szczegółowe informacje np. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, ale z punktu widzenia sprawozdawczości nie jest konieczne. W przypadku, gdy nie jest podana nazwa jednostki naukowej (w publikacji podana jest nazwa jednostki nadrzędnej np. Uniwersytet Warszawski), należy kwestię afiliacji wyjaśnić z autorem publikacji, w taki sposób aby jednoznacznie określił jednostkę naukową, do której afiliowana jest dana publikacja.

W przypadku, gdy autor podał afiliację niezawierającą odniesienia do konkretnej jednostki naukowej, ale podał odniesienie do jednostki organizacyjnej znajdującej się w danej jednostce naukowej (np. Uniwersytet Warszawski, Katedra Rynków Finansowych), można uznać, że afiliował ją do tej jednostki naukowej tj. do Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym jednostką organizacyjną jest Katedra Rynków Finansowych.

Dana publikacja powinna być przypisana do jednej jednostki naukowej w ramach funkcjonującej jednostki nadrzędnej. Przykładowo jeśli Pan Prof. Kowalski afiliował pracę do Uniwersytetu Warszawskiego, to nie może być ona podana np. przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauk Społecznych w Module Sprawozdawczym. Pracę należy afiliować do jednej konkretnej jednostki naukowej.


REKOMENDACJE DLA AUTORÓW

Przy podawaniu afiliacji, należy podać jednoznacznie tylko jedną jednostkę naukową, dla której autor przypisał daną publikację. Nie jest to równoznaczne z określeniem miejsca zatrudnienia danej osoby. W przypadku pracy w kilku jednostkach naukowych, należy jednoznacznie wskazać, do której jednostki naukowej jest przypisana określona publikacja naukowa. Przykładowo jeśli Prof. Kowalski pracuje na Wydziale XYZ na Uniwersytecie X, a dodatkowo współpracował przy projekcie badawczym na Wydziale ZXY na Uniwersytecie Y i w wyniku tego powstał artykuł publikujący wyniki badań, to co do zasady powinien on zostać przypisany Uniwersytetowi Y i przez Wydział ZXY wykazany jako dorobek publikacyjny w Module Sprawozdawczym.

Afiliacja powinna być podawana w sposób na tyle precyzyjny, aby jednoznacznie wskazywała jednostkę naukową, do której jest przypisana np. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, a nie sam Uniwersytet Warszawski.

Należy zwracać szczególną uwagę na kwestie związane z afiliowaniem publikacji, tak aby nie afiliować danej publikacji do wielu jednostek, nie zmieniać afiliacji jednostki w związku z np. zmianą zatrudniania i nie uprawniać kilku jednostek do wprowadzenia danej publikacji w ramach obowiązków sprawozdawczych.
Przydatne jest prowadzenie wykazu publikacji autora wraz z wyraźnym określeniem jednostki naukowej, do której została ona afiliowana oraz ewentualnymi zmianami w tym zakresie.