Szanowni Państwo!

Niniejsza strona pomocy nie jest już aktualizowana. Nowa strona pomocy, uaktualniana na bieżąco przez obecnego operatora systemu, znajduje się tutaj.
Lp. Pytanie Odpowiedź

1

Gdzie znajduje się PBN ID danej instytucji? Link do odpowiedzi.
2 Czy jest możliwy eksport danych z PBN do Modułu Sprawozdawczego? Link do odpowiedzi.
3 Czy należy podawać numer DOI danego czasopisma (redakcje rzadko podają go na swoich stronach), czy wystarczy numer DOI konkretnej publikacji? Link do odpowiedzi.
4 Dlaczego należy wprowadzać dane do Modułu Sprawozdawczego PBN, jeśli publikacje zostały już wcześniej wprowadzone do PBN? Link do odpowiedzi.
5 Czy dane do Modułu Sprawozdawczego może importować pracownik biblioteki, czy tylko pracownik danego wydziału? Link do odpowiedzi.
6 Przygotowaniem pliku importowego wszystkich publikacji (bez względu na wydział), zajmuje się wytypowana osoba z biblioteki. Czy w takim przypadku upoważnienie powinien podpisać dyrektor biblioteki? Link do odpowiedzi.
7 Czy należy podawać pełne imiona autorów, którzy nie afiliowali do danej jednostki? Link do odpowiedzi.
8 Z czego wynika konieczność uzyskania upoważnienia Importera Publikacji? Link do odpowiedzi.
9 Czy materiały konferencyjne wydane w postaci książki sprawozdawać? Co z materiałami konferencyjnymi (Proceedings) indeksowanymi w WOS, a nie będącymi monografią i niepublikowanymi w czasopiśmie, czy je sprawozdawać? Link do odpowiedzi.
10 Czy konieczne jest podanie liczby miesięcy pomiędzy opublikowaniem publikacji, a udostępnianiem w Open Access, jeśli na stronie czasopisma nie ma daty udostępnienia publikacji w Open Access? Czy pole to może zostać puste? Link do odpowiedzi.
11 Czy artykuły w czasopismach udostępnionych w Wirtualnej Bibliotece Nauki, należy traktować jako OPEN ACCESS? Link do odpowiedzi.
12  Autor podaje podwójną afiliację w publikacji. U nas składa oświadczenie o afiliowaniu w naszej jednostce naukowej, ale publikacja widnieje też w bazie drugiej jednostki naukowej. Czy taką publikację umieścić w Module Sprawozdawczym? Link do odpowiedzi.
13  W systemie POL-on moduł projektów zakłada, że informacje o publikacjach będących efektem projektu (wymogiem) będą pobierane z PBN. Czy będzie możliwość pobrania tych danych z Modułu Sprawozdawczego? Link do odpowiedzi.
14  Czy jest możliwość masowego usuwania lub korygowania wprowadzonych publikacji do Modułu Sprawozdawczego? Link do odpowiedzi.
15  Czy jedna osoba może mieć uprawnienia Importera Publikacji dla kilku wydziałów? Link do odpowiedzi.
16  Jeśli pracownik oficjalnie posługuje się inicjałem imienia (np. dla odróżnienia od innej osoby o takim samym imieniu i nazwisku), inicjał ten należy podać, czy go rozwinąć? Link do odpowiedzi.
17  Czasopismo daje autorowi możliwość wyboru jednej z np. 3 typów licencji CC, to którą zamieścić w MS? Czy na ten temat powinien wypowiedzieć się autor, czy jednostka naukowa sama może wybrać np. najnowszą licencję (jeśli autor nie ma wiedzy na ten temat)? Link do odpowiedzi.
18  Czy w przypadku informacji o konferencjach i ich indeksowaniu w bazach danych będzie udostępniona jakaś lista baz referencyjnych? Czy to pole będzie zesłownikowane? Oczywiście pomijam informacje, które już są, czyli Scopus i Web of Science? Link do odpowiedzi.
19  Co należy zrobić, gdy kierownik jednostki naukowej jest nieobecny (przebywa na urlopie), a potrzebny jest jego podpis na upoważnieniu? Link do odpowiedzi.
20  Co zrobić w sytuacji, kiedy w publikacji podane są tylko inicjały autorów, którzy nie afiliowali do danej jednostki (nie są znane również ich pełne imiona i nazwiska)? Link do odpowiedzi.
21  Dlaczego dostęp do wersji testowej Modułu Sprawozdawczego jest utrudniony dla jednostek, które prowadzą lokalne bazy dorobku (np. biblioteki), a nie są jednostkami naukowymi? Link do odpowiedzi.
22  Czy do importu danych do Modułu Sprawozdawczego są wymagane pliki mapowań? Link do odpowiedzi.
23  Czy zawsze obowiązkowo w pliku XML, należy podać informację o autorach, którzy nie afiliowali do jednostki? Link do odpowiedzi.
24  Czy dane uzupełniać przede wszystkim na podstawie Web of Science, a jeżeli materiał nie jest indeksowany w Web of Science, dopiero uzupełnić o informację o indeksowaniu w SCOPUS (lub inne bazy)? Link do odpowiedzi.
25  Czy w pole "abstraktu" można wprowadzić dowolnie długi tekst? Czy to pole kończy się kropką? Link do odpowiedzi.
26  Proszę o sprecyzowanie ścieżki przygotowania pliku XML do importu. Plik wyeksportowany z PBN repozytoryjnego, nie jest poprawnie rozpoznawany przez importera? Link do odpowiedzi.
27  Czy jest możliwe przesłanie danych z programu Expertus obsługującego bibliografie instytucjonalne do IUSE j.w. z programem EGERIA (system dla uczelni)? Link do odpowiedzi.
28  Czy informacje uzupełniające do sprawozdanych publikacji można wprowadzić za pomocą ponownego importu danych? Link do odpowiedzi.
29  Czy informacje o Open Access powinny być obowiązkowo podawane za 2013 i 2014? Link do odpowiedzi.
30  Czy jest już możliwy import danych do Modułu Sprawozdawczego? Link do odpowiedzi.
31  Czy upoważnienie może podpisać rektor uczelni? Link do odpowiedzi.
32  Publikacja pracownika jednostki naukowej znajduje się w czasopiśmie zagranicznym. Czy umieścić ją w Module Sprawozdawczym (nie jest na liście czasopism punktowanych)? Link do odpowiedzi.
33  Czy w przypadku materiałów z konferencji jest obowiązkowe sprawdzenie, czy publikacja jest w bazie Web of Science i Scopus? Link do odpowiedzi.
34  Proszę o podanie definicji Open Access oraz licencji wszystkich warunków Open Access. Link do odpowiedzi.
35  Czy muszę zatwierdzić dane przed 30 października, aby wypełnić obowiązek sprawozdawczy, czy wystarczy, że są zaimportowane? Link do odpowiedzi.
36  Czy ZIP musi być w strukturze podkatalogów metadata/PBN? Link do odpowiedzi.
37  Czy należy wprowadzać do Modułu Sprawozdawczego publikacje naukowe w czasopismach niepunktowanych przez MNiSW? Link do odpowiedzi.
38  Jak określić liczbę miesięcy w polu dot. Open Access? Zazwyczaj piszemy 1 (trudno ustalić prawdziwy czas dla art. z 2013r.). Nie wypełniamy pola OA w przypadku art./publ. dostępnych ze stron wydawcy z info: personal use? Czy to jest prawidłowe? Link do odpowiedzi.
39  Czy Moduł Sprawozdawczy może być uzupełniany "na bieżąco", czy zalecany jest masowy import danych w poszczególnym okresie sprawozdawczym? Czy wprowadzane do MS opisy można edytować, także po zamknięciu okresu sprawozdawczego? Link do odpowiedzi.
40 Czy podając pełne dane pozostałych autorów publikacji (nie afiliują do danej jednostki), należy również podać liczbę pozostałych autorów? Link do odpowiedzi.
41 Czy informacja o indeksowaniu ma dotyczyć konkretnej publikacji czy konferencji ogólnie? Link do odpowiedzi.
42 Czy określając język publikacji, słów kluczowych, abstraktu używamy kodu języka (PL, EN) czy piszemy pełne brzmienie (polski, angielski)? Link do odpowiedzi.
43 Czy cechę publikacji należy wpisać odręcznie czy wybierać z tabeli? Czy cecha ma być wpisana po polsku, czy po angielsku? Link do odpowiedzi.
44 Dlaczego w przypadku "książki" i "rozdziału" brakuje pola ISSN? Link do odpowiedzi.
45 Które pola podczas ręcznego wypełniania są obowiązkowe w kontekście "Rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce"? Link do odpowiedzi.
46 Na dzisiaj brakuje nam informacji o dokładnej dacie opublikowania artykułów, monografii, czy rozdziałów. Czy opis będzie uznany za kompletny jeżeli podamy sam rok? Link do odpowiedzi.
47 Jeśli mamy dokładną datę publikacji "on-line", to należy ją podać, czy chodzi o datę publikacji ostatecznej wersji drukowanej? Link do odpowiedzi.
48 Rozporządzenie mówi o "publikacjach w czasopismach naukowych". Czy chodzi tylko o artykuły naukowe, czy wszystkie publikacje (również popularno-naukowe)? Link do odpowiedzi.
49  Czy po wprowadzeniu danych do MS będzie istniała możliwość przesłania ich do PBN Repozytoryjnego, i czy publikacje niepotwierdzone nie będą kolidowały z przesyłaniem danych? Link do odpowiedzi.
50  Przesyłam do MS dane o publikacjach z naszej bazy, po czym Importer Publikacji wprowadza w części rekordów zmiany. Jeżeli ponownie wyślę dane o publikacjach jednostki te rekordy, które zmieniono w obrębie MS zostaną zastąpione tymi ponownie wysłanymi? Link do odpowiedzi.
51  Do czego służy "e-ISSN"? Numery ISSN są niepowtarzalne i jednoznacznie identyfikują czasopismo. Forma czasopisma (elektroniczne, drukowane) ma jakieś znaczenie? Link do odpowiedzi.
52  Czy oświadczenie na piśmie potwierdzające afiliację jest wystarczające, jeżeli nie jest wydrukowane? Link do odpowiedzi.
53  Potrzebne są FAQ z datami pytań i odpowiedzi widocznymi dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla upoważnionych do Modułu Sprawozdawczego PBN. Link do odpowiedzi.
54  Czy istnieje możliwość wydruku wersji roboczej sprawozdania? Link do odpowiedzi.
55  Dlaczego raport sprawozdania wygenerowany w pliku PDF jest nieczytelny? Link do odpowiedzi.
56  Czy należy sprawozdawać monografię, która ma 5 arkuszy? Jeśli tak, gdzie zaznaczyć, że nie spełnia ministerialnego wymogu 6 arkuszy? Link do odpowiedzi.
57  Co oznacza przycisk "Zamknij sprawozdanie"? Link do odpowiedzi.
58  Kto musi zamknąć sprawozdanie w Module Sprawozdawczym? Link do odpowiedzi.
59  Czy istnieje możliwość edycji sprawozdanych publikacji? Link do odpowiedzi.
60  Do 30 października 2015 r. nie zostały sprawozdane wszystkie publikacje jednostki naukowej. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Link do odpowiedzi.
61 Dlaczego nie można wygenerować raportu sprawozdania w postaci pliku PDF? Link do odpowiedzi.
62 Do kiedy należy złożyć sprawozdanie w Module Sprawozdawczym? Link do odpowiedzi.
63

Co należy zrobić, aby uzyskać dostęp do Modułu Sprawozdawczego PBN?

Link do odpowiedzi
64

Nasza jednostka nie sprawozdała się do Modułu Sprawozdawczego. Od czego mamy zacząć?

Link do odpowiedzi
65

Nie złożyliśmy sprawozdania w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jaki zakres danych powinniśmy wprowadzić do Modułu Sprawozdawczego?

Link do odpowiedzi
66

Czy po złożeniu sprawozdania będzie dostęp do archiwum?

Link do odpowiedzi
67 Co należy zrobić po zaimportowaniu danych, aby złożyć sprawozdanie? Link do odpowiedzi
68 Czy jest możliwość usunięcia publikacji w złożonym sprawozdaniu? Link do odpowiedzi
69 Czy jest możliwość przekształcenia typu publikacji w Module Sprawozdawczym? Link do odpowiedzi
70 Co oznacza komunikat: " Sprawozdanie zostało złożone, a dokument jest obecnie generowany. Szacowany czas jego wygenerowania wynosi 48 godzin."? Dlaczego wciąż nie mogę pobrać dokumentu?

Link do odpowiedzi

71 Czy dane zaimportowane do Modułu Sprawozdawczego są widoczne w części repozytoryjnej PBN?

Link do odpowiedzi

72 Czy dane wprowadzone do Modułu Sprawozdawczego są widoczne w POL-on?

Link do odpowiedzi

73 Dlaczego po złożeniu sprawozdania w bibliografii mojej jednostki nie znajdują się publikacje?

Link do odpowiedzi